دپارتمان بهداشت حرفه ای

  • بررسی، مشاوره و ارزیابی تهویه صنعتی

  • بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار

  • بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار

  • بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور ارگونومیکی محیط کار

  • بررسی، مشاوره و کنترل سروصدای محیط کار و ماشین آلات صنعتی